UPCOMING TRACK
Circular Design in Tourism and Hospitality
รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจและนักออกแบบ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
CIRCO Creating Business Through Circular Design Track 6: Tourism and Hospitality

อบรมทุกวันพุธระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 7 เมษายน 2565
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565
Creating businesses
through circular design
Creating businesses
through circular design
A proven circular design program supporting companies
to get started with the Circular Economy
หลักสูตร CIRCO
ช่วยธุรกิจได้อย่างไร ?
WHY CIRCO?
Discover Circular Opportunities
หลักสูตร CIRCO ช่วยเปิดมุมมองต่อกระบวนการทำธุรกิจ เพื่อให้เห็นช่องว่างทางโอกาสด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยกระบวนการคิดแบบ Circular Design ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนตัวเงินและทรัพยากรที่เคยสูญเสียไปให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาต่อยอดเป็นกลยุทธ์การออกแบบสินค้าและบริการ สร้างธุรกิจโมเดลใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้า ก้าวนำตลาด และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
A proven method
หลักสูตร CIRCO ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนโมเดลเป็น Circular Business โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ได้ถูกนำไปใช้อบรมให้กับธุรกิจและนักออกแบบอย่างแพร่หลายกับธุรกิจมากกว่า 1,000 ราย ในประเทศเนเธอร์แลนด์และในอีก 11 ประเทศ เช่น เยอรมณี โปรตุเกส ตุรกี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บราซิล และศรีลังกา
Join the community of circular leaders
ร่วมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เข้าร่วมอบรมการออกแบบธุรกิจหมุนเวียน 100 ธุรกิจแรกในไทย และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย CIRCO Hub Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าอบรมรายอื่นๆในเส้นทางธุรกิจเดียวกัน สร้างโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน ธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
หลักสูตร CIRCO ช่วยเปิดมุมมองต่อกระบวนการทำธุรกิจ เพื่อให้เห็นช่องว่างทางโอกาสด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยกระบวนการคิดแบบ Circular Design ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนตัวเงินและทรัพยากรที่เคยสูญเสียไปให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาต่อยอดเป็นกลยุทธ์การออกแบบสินค้าและบริการ สร้างธุรกิจโมเดลใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้า ก้าวนำตลาด และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
หลักสูตร CIRCO ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนโมเดลเป็น Circular Business โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ได้ถูกนำไปใช้อบรมให้กับธุรกิจและนักออกแบบอย่างแพร่หลายกับธุรกิจมากกว่า 1,000 ราย ในประเทศเนเธอร์แลนด์และในอีก 11 ประเทศ เช่น เยอรมณี โปรตุเกส ตุรกี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บราซิล และศรีลังกา
ร่วมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เข้าร่วมอบรมการออกแบบธุรกิจหมุนเวียน 100 ธุรกิจแรกในไทย และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย CIRCO Hub Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าอบรมรายอื่นๆในเส้นทางธุรกิจเดียวกัน สร้างโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน ธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
วิธีการของ CIRCO
Training Methodology
หลักสูตร CIRCO เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจและนักออกแบบ สามารถเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการสร้าง Circular value proposition ผ่านผลิตภัณฑ์, บริการ หรือโมเดลธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าเดิม
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • ทักษะการคิดเชิงออกแบบและการพัฒนาโมเดลธุรกิจหมุนเวียน (Circularity Thinking)
 • กลยุทธ์การออกแบบหมุนเวียนและโมเดลธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม (Circular business model & Design strategies)
 • แผนวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการใช้ทรัพยากรของธุรกิจปัจจุบัน (Value chain analysis)
 • แผนการดำเนินงานเพื่อสร้างธุรกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (Implementation roadmap)
อ่านต่อ
วิทยากรและทีม
Our Trainers & Team
พิชัย เอื้อมธุรพจน์
CIRCO Trainer
ผู้ร่วมก่อตั้ง มาดีอีสาน
โปรไฟล์
ผู้ร่วมก่อตั้งมาดีอีสาน เครือข่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและการประกอบการเพื่อสังคมในบริบทท้องถิ่นอีสานและเป็นกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) มีความสนใจในการออกแบบหมุนเวียน Circular Design มาปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ real estate and construction development ปัจจุบันทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำประเทศไทย โครงการออกแบบอย่างยั่งยืนของการเดินทางและขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดกลาง ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียน-เยอรมัน (SMMR)
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
อุดรธานี หนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์
รัมภ์รดา นินนาท
CIRCO Trainer
ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โปรไฟล์
ทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบทบาทนักพัฒนา นักกลยุทธ์ และที่ปรึกษา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ในระดับองค์กร และผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ทำงานในภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ด้วยความเชื่อมันว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักเศรฐกิจหมุนเวียนเป็นพื้นฐานและจุดร่วมที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

ในฐานะผู้บริโภค เชื่อมั่นในการเลือกใช้ชีวิตแบบเศรฐษกิจหมุนเวียนในทุกๆวัน ไม่ว่าในการเลือกอาหาร ของใช้ แฟชั่น การท่องเที่ยว การเดินทาง หรือการสร้างบ้าน การตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่ดีแต่เบียดเบียนทรัพยากรโลกให้น้อยลงเริ่มต้นที่ตัวเรา
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
กรุงเทพมหานคร
ธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ
CIRCO Trainer
นักวิจัยอนาคตและที่ปรึกษานวัตกรรมมาตรฐาน ISO56000
โปรไฟล์
นักวิจัยอนาคต (Foresighting Researcher) และที่ปรึกษาด้านการออกแบบนวัตกรรมในระดับครั้งแรกของโลกอุตสาหกรรม
ร่วมพัฒนานวัตกรรมมากกว่า 200 โครงการ ตั้งแต่การเงินการธนาคารจนถึง Deep Tech ครอบคลุมการออกแบบกลยุทธนวัตกรรม (Innovation Strategy) การทดสอบต้นแบบ จนถึงการวางระบบบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรให้สร้างผลลัพธ์ได้อย่างต่อเนื่อง
ธีรศักดิ์หลอมรวมหลักการ Circular Economy ในหัวใจของงานออกแบบนวัตกรรมทุกครั้งที่ทำงานกับองค์กรต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการออกแบบด้านการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร และเกื้อกูลต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ( The new industrial best practice) ที่ทั้งดีต่อโลกและยังเพิ่มผลกำไรและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และ เสิ่นเจิ้น
จิราลักษณ์ อินวงศ์
CIRCO Trainer
ที่ปรึกษาและวิทยากรกระบวนการในแวดวงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
โปรไฟล์
ให้คำปรึกษาและจัดกระบวนการเพื่อการออกแบบ วางแผน และบริหารจัดการโครงการอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ เคยดูแลโครงการในสาขาเกษตร สาธารณสุข การพัฒนาชนบท พลังงาน การส่งเสริมวิสาหกิจ การท่องเที่ยว และอาชีวศึกษา ทั้งในไทยและเอเชีย

มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมผลักดันและเผยแพร่แนวคิดและวิถีปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งในด้านการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน การปลูกข้าวยั่งยืน
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จุฑาทิพย์ มณีพงษ์
CIRCO Trainer
ที่ปรึกษาและวิทยากรกระบวนการ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริหารจัดการเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
โปรไฟล์
พัฒนาโครงการนำร่องนาดี จังหวัดสมุทรสาครเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้โครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวาระ 2030 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UN-ESCAP & UN-Habitat ระหว่างปี 2019-2021 และโครงการสมุทรสาครสีเขียว สนับสนุนโดย สสส.
เพื่อลดมลพิษและของเสียจากแหล่งกำเนิด โดยเฉพาะ SMEs และผู้ประกอบการท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการสร้างงานและรายได้ให้กับกลุ่มคนเปราะบางในชุมชนและแรงงานข้ามชาติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเมืองด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
สมุทรสาคร
เกวลิน ศักดิ์สยามกุล
CIRCO Trainer
นักออกแบบการเปลี่ยนผ่านเพื่อความยั่งยืนและที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนสำหรับธุรกิจ
โปรไฟล์

เป็นผู้ประกอบการ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และนักการตลาดยาวนานกว่า 8 ปี ควบคู่กับการเป็นผู้ช่วยสอนเรื่องการออกแบบเพื่อความยั่งยืนระดับปริญญาตรี ให้กับหลักสูตรที่ใช้แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึกเป็นแนวคิดหลัก

จบหลักสูตรการจัดการเพื่อความยั่งยืน ระดับปริญญาโท จากประเทศสวีเดน เพื่อสำรวจแนวทางการในการสร้างเปลี่ยนผ่านเชิงระบบที่ใส่ใจทั้งประเด็นเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม

มีมุมมองหลากหลายทั้งจากฝั่งธุรกิจและฝั่งวิชาการ ในประเด็นบทบาทของธุรกิจต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความเข้าใจในประเด็นความยั่งยืนที่เป็นสหวิทยาการและเป็นองค์รวม และมองว่า Circular Economy เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน

ปัจจุบันขับเคลื่อนประเด็น Circular Economy ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งในรูปแบบการสอนในและนอกระบบการศึกษา การเขียนบทความออนไลน์ ให้คำปรึกษากับธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนแปลง รวมถึงประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อสื่อสารว่าความยั่งยืนเป็นแนวคิดที่ลงมือทำจริงได้และมีที่ยืนในสังคม
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
ประเทศไทย และประเทศสวีเดน
ภาคภูมิ โกเมศโสภา
CIRCO Trainer
ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน
โปรไฟล์
ผู้เชี่ยวชาญในสายงานความยั่งยืน อดีตเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ปรึกษาด้าน circular Economy แนวหน้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อ Metabolic

มีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มา 7 ปี ทำงานให้กับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และเอ็นจีโอ เริ่มต้นสายงานนี้จากการเป็นนักวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับป่าสาละ บริษัทวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืนแห่งแรกของประเทศไทย

มีประสบการณ์ในการวัดผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบการวางกลยุทธ์และตั้งเป้าหมายความยั่งยืนให้บริษัท

สนใจและทำงานด้านนี้มาตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัย เป็นคนตั้งใจทำงาน ตรงไปตรงมา
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
ประเทศไทย และประเทศเนเธอร์แลนด์
ปารีณา ประยุกต์วงศ์
CIRCO Trainer
ที่ปรึกษาและนักขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจการสร้างความมั่งคงและ อาาหารปลอดภัย
โปรไฟล์
ทำงานด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมบนฐานการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนใน 5 จังหวัดตั้งแต่ สินค้าชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมฐานการผลิตในพื้นที่ของธุรกิจ เป็นต้น

ด้วยความเชื่อว่าการทำงานร่วมระหว่างภาคส่วนจะทำให้การพัฒนาธุรกิจแต่ละธุรกิจจะมีความยั่งยืนทั้งเป็นผลกระทบที่จับต้องได้ และ มีเกิดเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นทีทำให้ธุรกิจมีความต่อเนื่องได้ด้วยชุมชนเอง
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
ประเทศไทย และประเทศลาว
นัททินี แซ่โฮ
CIRCO Trainer
นักสร้างธุรกิจด้านความยั่งยืน
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านนวัฒกรรมองค์กร
โปรไฟล์
ผู้ก่อตั้ง บริษัท Thrive Venture Builder องค์กรที่เป็นทั้งทีมสร้างธุรกิจด้านความยั่งยืน และเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมให้กับองค์กรใหญ่ เพื่อที่จะแทรกมุมมองด้านความยั่งยืนให้กับหลายๆองค์กรเพื่อที่จะได้มองว่านวัตกรรมที่เกี่ยวกับอนาคตและความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน

ปัจจุบันธุรกิจที่พัฒนาเป็นหลักจะเป็นในด้านพลังงาน และการศึกษา
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
ประเทศไทย
วรพร ปุณยกนก
CIRCO Trainer
วิศวกรวิจัยอาวุโส ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
โปรไฟล์
เป็นวิศวกรวิจัยอาวุโสที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำงานวิจัยและติดตามเทรนด์ที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) การเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate resilience) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ในอาคาร เนื่องจากเชื่อว่าอาคารและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built environment) สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยและความยั่งยืนแก่โลกของเรา
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
กรุงเทพมหานคร
กมลนาถ องค์วรรณดี
CIRCO Trainer
นักออกแบบ วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านแฟชั่นยั่งยืน
โปรไฟล์
นักออกแบบสหวิชาชีพ ( Multidisciplinary designer) ที่ผสมผสานประสบการณ์จากการทำงานข้ามศาสตร์ ทั้งแฟชั่น ธุรกิจ และความยั่งยืน มาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบผ่านการออกแบบการเรียนรู้ด้าน Circular Design เพราะเชื่อว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบจะเป็นพลังสำคัญให้ภาคธุรกิจค้นพบโอกาสใหม่ในความท้าทายของยุคสมัย และสร้างระบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย

ปัจจุบันสนุกกับการพยายามใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติและจัดกระบวนการที่ช่วยให้ผู้คนได้กลับมารู้จักตัวเอง นอกจากบทบาทวิทยากรและอาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ แล้ว กมลนาถยังบุกเบิกการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครขององค์กรไม่แสวงผลกำไร Fashion Revolution ในประเทศไทย และเป็นตัวแทนกลุ่ม Circular Economy Pioneers ของมูลนิธิ Ellen MacArthur Foundation ด้วย
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
กรุงเทพมหานคร และ Online Community
เส้นทางธุรกิจ
Business Track
 • Open Track
 • วัสดุ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และการพัฒนาเมือง
 • ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
 • ธุรกิจเพื่อสังคมและชุมชน
 • การท่องเที่ยวและบริการ (ก.พ. - เม.ย. 65)
 • ของใช้ในบ้านและอิเล็คทรอนิกส์ (เม.ย. - มิ.ย. 65)
 • สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มิ.ย. - ก.ค. 65)
 • เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน (ส.ค. - ต.ค. 65)
 • ยานยนต์ (ก.ค. - ก.ย. 65)
ธุรกิจที่เข้าร่วม
ธุรกิจที่เข้าร่วม
พูดคุยกับเรา
Let us hear from you!
สนใจรับข่าวสารจากโครงการ
สนใจสมัครอบรมในรุ่นอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย
FAQs
การอบรมนี้ เหมาะกับโจทย์ทางธุรกิจแบบใด?
การอบรม CIRCO เหมาะกับธุรกิจที่มองหานวัตกรรมและโอกาสใหม่ของธุรกิจในเส้นทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่เหมาะกับโครงการ CSR หรืองานสื่อสารองค์กรที่กำลังมองหาตัวช่วยเรื่องการจัดการขยะที่ปลายทาง เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้จะเน้นสร้างผลลัพธ์ที่วิธีคิด โมเดลธุรกิจใหม่ (Circular Business model) และกลยุทธ์การออกแบบ (Design Strategy) ให้กับโจทย์ของธุรกิจหลัก ซึ่งเริ่มต้นที่การค้นหาวิธีลดการสูญเสียทรัพยากร/พลังงาน/วัสดุตั้งแต่ต้นทาง และแปรเปลี่ยนให้เกิดคุณค่าสูงสุดตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
มีค่าธรรมเนียมการอบรมหรือไม่?
เนื่องจากเป็นโครงการนำร่อง จึงมีการละเว้นค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งทางโครงการจะขอเก็บเป็นค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท และหากเข้าร่วมอบรมครบทุกครั้ง จะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนหลังจบการอบรม
บริษัทสามารถส่งคนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้กี่คน?
ธุรกิจสามารถส่งตัวแทนบริษัทมาร่วมอบรมได้ 2-3 ท่าน เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย
 • ผู้ร่วมอบรมหลัก 1 ท่าน  จากทีมพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ (Business and product development) ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในองค์กร  *จำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมทุกครั้ง
 • ผู้ร่วมอบรมเสริม 1-2 ท่าน จากทีมที่เข้าใจตลาด รู้จักลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (Commercial part) 
ผู้เข้าร่วมอบรมมาจากคนละแผนกได้หรือไม่?
ได้ ทีมผู้จัดขอแนะนำว่า กระบวนการอบรมเพื่อหาโมเดลธุรกิจหมุนเวียนตามหลักสูตร CIRCO อาศัยความรู้และทักษะจากหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาธุรกิจ การตลาด และการรู้จักลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ผู้เข้าร่วมอบรมจำเป็นต้องเข้าร่วมทุกครั้งหรือไม่?
ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกครั้ง แต่หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วม กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าอบรมหลักไม่สามารถขาดอบรมได้
ธุรกิจขนาดใดที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้?
เข้าร่วมได้ทุกขนาด ทั้งบริษัทจำกัด และ SMEs โครงการนี้เหมาะกับธุรกิจที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการนำแผนงานที่ได้จากการอบรม ไปริเริ่มการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจขององค์กรได้จริงหลังจบการอบรม
กรณีไม่เคยดำเนินการเรื่อง Circular Economy/Circular Design สามารถเข้าอบรมได้หรือไม่?
สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้เพราะหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้น แต่ควรมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (Product Case) ในธุรกิจ ที่สนใจปรับเปลี่ยนเป็น Circular เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียน พร้อมเตรียมนำเสนอและแลกเปลี่ยนในกลุ่มตลอดการฝึกอบรม
About CIRCO Hub Thailand
CIRCO Hub Thailand เกิดจากความร่วมมือของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) ให้กับธุรกิจในประเทศไทย โดยใช้องค์ความรู้จากหลักสูตร CIRCO จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการศึกษากระบวนการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการผลิตผู้นําอบรมออกแบบหมุนเวียน และกระบวนการอบรม 10 เส้นทางธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของภาคเอกชนและภาครัฐ ในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนนำบทเรียนจากการดำเนินงานไปพัฒนานโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและระบบนิเวศที่เหมาะสมกับประเทศไทย
เว็บไซต์ในกลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน
CIRCO Hub Thailand Network
The CIRCO Methodology
หลักสูตร CIRCO เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) และหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนในขั้นตอนการเรียนรู้
วิธีการของ CIRCO ต่อยอดมาจากกรอบแนวคิดงานวิจัย “Products that Last” ของมหาวิทยาลัย Technical University of Delft ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วย 5 โมเดลธุรกิจ (circular business model) และ 6 กลยุทธ์การออกแบบหมุนเวียน (circular design strategy) ที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย CIRCO ได้นำกรอบคิดนี้มาขยายด้วยความเข้าใจและออกแบบให้ภาคธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ วิธีการจึงประกอบไปด้วยเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม กรณีศึกษาตัวอย่าง รวมทั้งคำแนะนำจากผู้นำอบรม (trainer) และการแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆเพื่อสร้างโอกาสในการร่วมมือกันต่อไป
The Process of the CIRCO method
หลักสูตร CIRCO ประกอบไปด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 7 สัปดาห์ และมีเทรนเนอร์ (ผู้นำอบรม) ที่มีประสบการณ์ในเส้นทางธุรกิจนั้นๆ เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 2 ท่าน
โดยทั้ง 10 ธุรกิจที่ได้เข้าร่วมอบรมใน Track จะผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาดังนี้
1. Initate – ขั้นริเริ่มไอเดีย (Orientation, Session 1 & 2)
เริ่มต้นที่การทำความเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน และการวิเคราะห์คุณค่าที่สูญเสียไปในห่วงโซ่คุณค่าเดิมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อระบุจุดที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งแนะนำให้รู้จักกับกลยุทธ์การออกแบบและโมเดลธุรกิจจากกรอบแนวคิด “Products that Last” เพื่อริเริ่มไอเดียและตั้งเป้าหมายของธุรกิจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
2. Ideate – ขั้นระดมไอเดีย (Session 3)
นำไอเดียที่น่าสนใจที่สุดจากขั้นแรก มาสร้างสรรค์เป็นโมเดลธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การออกแบบและโมเดลธุรกิจจากกรอบแนวคิด “Products that Last” ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นนี้ คือโอกาสในการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า (circular customer proposition) ผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม
3. Implement – ขั้นดําเนินการและประยุกต์ใช้ (Session 4 & 5)
สุดท้าย ทุกธุรกิจจะเตรียมแผนการดำเนินการ (Implementation Roadmap) เพื่อส่งมอบไอเดียใหม่ออกสู่ตลาด โดยวิเคราะห์กิจกรรมในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในภายในและภายนอกองค์กร เช่น การออกแบบ การบริหารจัดการ และความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ จากนั้นร่างแผนระยะสั้นและระยะยาว พร้อมสรุปสิ่งที่ได้จากทั้งกระบวนการลงในเครื่องมือ Circular Business Canvas จบด้วยการนําเสนอสั้นๆ (Short pitch) เพื่อเป็น call to action และรับข้อเสนอแนะจากเทรนเนอร์และผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆ