UPCOMING TRACK
เปิดรับสมัครแล้ว CIRCO: Creating Business Through Circular Design Workshop ประจำปี 2024 : รุ่นที่ 3
CIRCO Hub ประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ประกอบการทุกขนาด ทุกอุตสาหกรรม เข้าร่วมเวิร์คชอป Creating Business Through Circular Design : CIRCO เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ขับเคลื่อนแผนงานด้านธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในองค์กร มีเครื่องมือในการปรับธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงคุณค่าให้กับกลุ่มลูกค้า หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความคุ้มค่าสูงสุด

Circular Design เป็นกระบวนการคิดและทำธุรกิจที่ มุ่งเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่เป็นไปได้ ออกแบบนวัตกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

ทำไมต้องอบรมการออกแบบหมุนเวียน ?
- ได้นำแผน/โครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทสนใจปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เรียนเป็นกรณีศึกษาจริงในหลักสูตร
- ได้ลองเริ่มต้นกระบวนการคิดสร้างไอเดียการออกแบบหมุนเวียน (ideation) ภายใต้การแนะนำของวิทยากรที่ได้รับการอบรมจาก CIRCO ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนทั้งความสูญเสียทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการวิเคราะห์ supply chain ปัจจุบัน,​การหาคุณค่า (circular value proposition) และพัฒนาแนวคิดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโมเดลธุรกิจใหม่ จนถึงการสร้างแผนการดำเนินการ (Implementation Roadmap) ที่สามารถนำไปดำเนินงานต่อในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากบริษัทอื่นๆที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และจากผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ตารางการอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 3 วัน ตลอดช่วงเวลา 5 สัปดาห์ ได้แก่
วันที่ 1 : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม เวลา 9:30-17:00 น.
วันที่ 2 : วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม เวลา 9:30-17:00 น.
วันที่ 3 : วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 9:30-17:00 น.
สถานที่: แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
Creating businesses
through circular design
Creating businesses
through circular design
A proven circular design program supporting companies
to get started with the Circular Economy
หลักสูตร CIRCO
ช่วยธุรกิจได้อย่างไร ?
WHY CIRCO?
Discover Circular Opportunities
หลักสูตร CIRCO ช่วยเปิดมุมมองต่อกระบวนการทำธุรกิจ เพื่อให้เห็นช่องว่างทางโอกาสด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยกระบวนการคิดแบบ Circular Design ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนตัวเงินและทรัพยากรที่เคยสูญเสียไปให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาต่อยอดเป็นกลยุทธ์การออกแบบสินค้าและบริการ สร้างธุรกิจโมเดลใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้า ก้าวนำตลาด และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
A proven method
หลักสูตร CIRCO ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนโมเดลเป็น Circular Business โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ได้ถูกนำไปใช้อบรมให้กับธุรกิจและนักออกแบบอย่างแพร่หลายกับธุรกิจมากกว่า 1,000 ราย ในประเทศเนเธอร์แลนด์และในอีก 11 ประเทศ เช่น เยอรมณี โปรตุเกส ตุรกี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บราซิล และศรีลังกา
Join the community of circular leaders
ร่วมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เข้าร่วมอบรมการออกแบบธุรกิจหมุนเวียน 100 ธุรกิจแรกในไทย และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย CIRCO Hub Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าอบรมรายอื่นๆในเส้นทางธุรกิจเดียวกัน สร้างโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน ธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
หลักสูตร CIRCO ช่วยเปิดมุมมองต่อกระบวนการทำธุรกิจ เพื่อให้เห็นช่องว่างทางโอกาสด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยกระบวนการคิดแบบ Circular Design ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนตัวเงินและทรัพยากรที่เคยสูญเสียไปให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาต่อยอดเป็นกลยุทธ์การออกแบบสินค้าและบริการ สร้างธุรกิจโมเดลใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้า ก้าวนำตลาด และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
หลักสูตร CIRCO ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนโมเดลเป็น Circular Business โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ได้ถูกนำไปใช้อบรมให้กับธุรกิจและนักออกแบบอย่างแพร่หลายกับธุรกิจมากกว่า 1,000 ราย ในประเทศเนเธอร์แลนด์และในอีก 11 ประเทศ เช่น เยอรมณี โปรตุเกส ตุรกี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บราซิล และศรีลังกา
ร่วมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เข้าร่วมอบรมการออกแบบธุรกิจหมุนเวียน 100 ธุรกิจแรกในไทย และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย CIRCO Hub Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าอบรมรายอื่นๆในเส้นทางธุรกิจเดียวกัน สร้างโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน ธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
วิธีการของ CIRCO
Training Methodology
หลักสูตร CIRCO เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจและนักออกแบบ สามารถเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการสร้าง Circular value proposition ผ่านผลิตภัณฑ์, บริการ หรือโมเดลธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าเดิม
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
  • ทักษะการคิดเชิงออกแบบและการพัฒนาโมเดลธุรกิจหมุนเวียน (Circularity Thinking)
  • กลยุทธ์การออกแบบหมุนเวียนและโมเดลธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม (Circular business model & Design strategies)
  • แผนวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการใช้ทรัพยากรของธุรกิจปัจจุบัน (Value chain analysis)
  • แผนการดำเนินงานเพื่อสร้างธุรกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (Implementation roadmap)
อ่านต่อ
วิทยากรและทีม
Our Trainers & Team
พิชัย เอื้อมธุรพจน์
CIRCO Trainer
ผู้ร่วมก่อตั้ง มาดีอีสาน
โปรไฟล์
ผู้ร่วมก่อตั้งมาดีอีสาน เครือข่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและการประกอบการเพื่อสังคมในบริบทท้องถิ่นอีสานและเป็นกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) มีความสนใจในการออกแบบหมุนเวียน Circular Design มาปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ real estate and construction development ปัจจุบันทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำประเทศไทย โครงการออกแบบอย่างยั่งยืนของการเดินทางและขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดกลาง ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียน-เยอรมัน (SMMR)
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
อุดรธานี หนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์
รัมภ์รดา นินนาท
CIRCO Trainer
ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โปรไฟล์
ทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบทบาทนักพัฒนา นักกลยุทธ์ และที่ปรึกษา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ในระดับองค์กร และผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ทำงานในภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ด้วยความเชื่อมันว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักเศรฐกิจหมุนเวียนเป็นพื้นฐานและจุดร่วมที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

ในฐานะผู้บริโภค เชื่อมั่นในการเลือกใช้ชีวิตแบบเศรฐษกิจหมุนเวียนในทุกๆวัน ไม่ว่าในการเลือกอาหาร ของใช้ แฟชั่น การท่องเที่ยว การเดินทาง หรือการสร้างบ้าน การตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่ดีแต่เบียดเบียนทรัพยากรโลกให้น้อยลงเริ่มต้นที่ตัวเรา
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
กรุงเทพมหานคร
ธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ
CIRCO Trainer
นักวิจัยอนาคตและที่ปรึกษานวัตกรรมมาตรฐาน ISO56000
โปรไฟล์
นักวิจัยอนาคต (Foresighting Researcher) และที่ปรึกษาด้านการออกแบบนวัตกรรมในระดับครั้งแรกของโลกอุตสาหกรรม
ร่วมพัฒนานวัตกรรมมากกว่า 200 โครงการ ตั้งแต่การเงินการธนาคารจนถึง Deep Tech ครอบคลุมการออกแบบกลยุทธนวัตกรรม (Innovation Strategy) การทดสอบต้นแบบ จนถึงการวางระบบบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรให้สร้างผลลัพธ์ได้อย่างต่อเนื่อง
ธีรศักดิ์หลอมรวมหลักการ Circular Economy ในหัวใจของงานออกแบบนวัตกรรมทุกครั้งที่ทำงานกับองค์กรต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการออกแบบด้านการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร และเกื้อกูลต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ( The new industrial best practice) ที่ทั้งดีต่อโลกและยังเพิ่มผลกำไรและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และ เสิ่นเจิ้น
จิราลักษณ์ อินวงศ์
CIRCO Trainer
ที่ปรึกษาและวิทยากรกระบวนการในแวดวงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
โปรไฟล์
ให้คำปรึกษาและจัดกระบวนการเพื่อการออกแบบ วางแผน และบริหารจัดการโครงการอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ เคยดูแลโครงการในสาขาเกษตร สาธารณสุข การพัฒนาชนบท พลังงาน การส่งเสริมวิสาหกิจ การท่องเที่ยว และอาชีวศึกษา ทั้งในไทยและเอเชีย

มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมผลักดันและเผยแพร่แนวคิดและวิถีปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งในด้านการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน การปลูกข้าวยั่งยืน
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปารีณา ประยุกต์วงศ์
CIRCO Trainer
ที่ปรึกษาและนักขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจการสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยด้านอาหาร
โปรไฟล์
ทำงานด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมบนฐานการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนใน 5 จังหวัดตั้งแต่ สินค้าชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมฐานการผลิตในพื้นที่ของธุรกิจ เป็นต้น

ด้วยความเชื่อว่าการทำงานร่วมระหว่างภาคส่วนจะทำให้การพัฒนาธุรกิจแต่ละธุรกิจจะมีความยั่งยืนทั้งเป็นผลกระทบที่จับต้องได้ และ มีเกิดเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นทีทำให้ธุรกิจมีความต่อเนื่องได้ด้วยชุมชนเอง
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
ประเทศไทย และประเทศลาว
จุฑาทิพย์ มณีพงษ์
CIRCO Trainer
ที่ปรึกษาและวิทยากรกระบวนการ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริหารจัดการเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
โปรไฟล์
พัฒนาโครงการนำร่องนาดี จังหวัดสมุทรสาครเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้โครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวาระ 2030 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UN-ESCAP & UN-Habitat ระหว่างปี 2019-2021 และโครงการสมุทรสาครสีเขียว สนับสนุนโดย สสส.
เพื่อลดมลพิษและของเสียจากแหล่งกำเนิด โดยเฉพาะ SMEs และผู้ประกอบการท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการสร้างงานและรายได้ให้กับกลุ่มคนเปราะบางในชุมชนและแรงงานข้ามชาติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเมืองด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
สมุทรสาคร
เกวลิน ศักดิ์สยามกุล
CIRCO Trainer
นักออกแบบการเปลี่ยนผ่านเพื่อความยั่งยืนและที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนสำหรับธุรกิจ
โปรไฟล์
เป็นผู้ประกอบการ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และนักการตลาดยาวนานกว่า 8 ปี ควบคู่กับการเป็นผู้ช่วยสอนเรื่องการออกแบบเพื่อความยั่งยืนระดับปริญญาตรี ให้กับหลักสูตรที่ใช้แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึกเป็นแนวคิดหลัก

จบหลักสูตรการจัดการเพื่อความยั่งยืน ระดับปริญญาโท จากประเทศสวีเดน เพื่อสำรวจแนวทางการในการสร้างเปลี่ยนผ่านเชิงระบบที่ใส่ใจทั้งประเด็นเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม

มีมุมมองหลากหลายทั้งจากฝั่งธุรกิจและฝั่งวิชาการ ในประเด็นบทบาทของธุรกิจต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความเข้าใจในประเด็นความยั่งยืนที่เป็นสหวิทยาการและเป็นองค์รวม และมองว่า Circular Economy เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน

ปัจจุบันขับเคลื่อนประเด็น Circular Economy ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งในรูปแบบการสอนในและนอกระบบการศึกษา การเขียนบทความออนไลน์ ให้คำปรึกษากับธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนแปลง รวมถึงประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อสื่อสารว่าความยั่งยืนเป็นแนวคิดที่ลงมือทำจริงได้และมีที่ยืนในสังคม
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
ประเทศไทย และประเทศสวีเดน
ภาคภูมิ โกเมศโสภา
CIRCO Trainer
ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน
โปรไฟล์
ผู้เชี่ยวชาญในสายงานความยั่งยืน อดีตเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ปรึกษาด้าน circular Economy แนวหน้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อ Metabolic

มีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มา 7 ปี ทำงานให้กับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และเอ็นจีโอ เริ่มต้นสายงานนี้จากการเป็นนักวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับป่าสาละ บริษัทวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืนแห่งแรกของประเทศไทย

มีประสบการณ์ในการวัดผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบการวางกลยุทธ์และตั้งเป้าหมายความยั่งยืนให้บริษัท

สนใจและทำงานด้านนี้มาตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัย เป็นคนตั้งใจทำงาน ตรงไปตรงมา
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
ประเทศไทย และประเทศเนเธอร์แลนด์
นัททินี แซ่โฮ
CIRCO Trainer
นักสร้างธุรกิจด้านความยั่งยืน
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านนวัฒกรรมองค์กร
โปรไฟล์
ผู้ก่อตั้ง บริษัท Thrive Venture Builder องค์กรที่เป็นทั้งทีมสร้างธุรกิจด้านความยั่งยืน และเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมให้กับองค์กรใหญ่ เพื่อที่จะแทรกมุมมองด้านความยั่งยืนให้กับหลายๆองค์กรเพื่อที่จะได้มองว่านวัตกรรมที่เกี่ยวกับอนาคตและความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน

ปัจจุบันธุรกิจที่พัฒนาเป็นหลักจะเป็นในด้านพลังงาน และการศึกษา
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
ประเทศไทย
วรพร ปุณยกนก
CIRCO Trainer
วิศวกรวิจัยอาวุโส ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
โปรไฟล์
เป็นวิศวกรวิจัยอาวุโสที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำงานวิจัยและติดตามเทรนด์ที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) การเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate resilience) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ในอาคาร เนื่องจากเชื่อว่าอาคารและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built environment) สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยและความยั่งยืนแก่โลกของเรา
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
กรุงเทพมหานคร
กมลนาถ องค์วรรณดี
CIRCO Trainer
นักออกแบบ วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านแฟชั่นยั่งยืน
โปรไฟล์
นักออกแบบสหวิชาชีพ ( Multidisciplinary designer) ที่ผสมผสานประสบการณ์จากการทำงานข้ามศาสตร์ ทั้งแฟชั่น ธุรกิจ และความยั่งยืน มาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบผ่านการออกแบบการเรียนรู้ด้าน Circular Design เพราะเชื่อว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบจะเป็นพลังสำคัญให้ภาคธุรกิจค้นพบโอกาสใหม่ในความท้าทายของยุคสมัย และสร้างระบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย

ปัจจุบันสนุกกับการพยายามใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติและจัดกระบวนการที่ช่วยให้ผู้คนได้กลับมารู้จักตัวเอง นอกจากบทบาทวิทยากรและอาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ แล้ว กมลนาถยังบุกเบิกการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครขององค์กรไม่แสวงผลกำไร Fashion Revolution ในประเทศไทย และเป็นตัวแทนกลุ่ม Circular Economy Pioneers ของมูลนิธิ Ellen MacArthur Foundation ด้วย
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
กรุงเทพมหานคร และ Online Community
ดลฌา วงษาจันทร์
นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการ CIRCO hub ประเทศไทย
โปรไฟล์
ประสบการณ์ทำงานตลอด 15 ปี ด้านงานวิจัยและวิเคราะห์โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม, การจัดการขยะ, การออกแบบหมุนเวียนและประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์, การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นซ์ผลิตภัณฑ์และองค์กร และการจัดการด้านความยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเงินของโครงการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และออกแบบเชิงนโยบาย
มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ด้าน Circular Economy, Circular City and Sustainable
จังหวัดหรือภูมิภาค ที่กำลังสร้างผลกระทบเชิงบวก
ประเทศไทย
พูดคุยกับเรา
Let us hear from you!
สนใจรับข่าวสารจากโครงการ
สนใจสมัครอบรมในรุ่นอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย
FAQs
การอบรมนี้ เหมาะกับโจทย์ทางธุรกิจแบบใด?
การอบรม CIRCO เหมาะกับธุรกิจที่มองหานวัตกรรมและโอกาสใหม่ของธุรกิจในเส้นทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่เหมาะกับโครงการ CSR หรืองานสื่อสารองค์กรที่กำลังมองหาตัวช่วยเรื่องการจัดการขยะที่ปลายทาง เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้จะเน้นสร้างผลลัพธ์ที่วิธีคิด โมเดลธุรกิจใหม่ (Circular Business model) และกลยุทธ์การออกแบบ (Design Strategy) ให้กับโจทย์ของธุรกิจหลัก ซึ่งเริ่มต้นที่การค้นหาวิธีลดการสูญเสียทรัพยากร/พลังงาน/วัสดุตั้งแต่ต้นทาง และแปรเปลี่ยนให้เกิดคุณค่าสูงสุดตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
มีค่าธรรมเนียมการอบรมหรือไม่?
การอบรมมีค่าธรรมเนียม 42,000 บาท/องค์กร (จากปกติ 64,000 บาท)
และได้รับสิทธิหักค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษี 250% (โครงการ Stemplus) 
บริษัทสามารถส่งคนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้กี่คน?
ธุรกิจสามารถส่งตัวแทนบริษัทมาร่วมอบรมได้ 2-3 ท่าน เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย
  • ผู้ร่วมอบรมหลัก 1 ท่าน  จากทีมพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ (Business and product development) ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในองค์กร  *จำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมทุกครั้ง
  • ผู้ร่วมอบรมเสริม 1-2 ท่าน จากทีมที่เข้าใจตลาด รู้จักลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (Commercial part) 
ผู้เข้าร่วมอบรมมาจากคนละแผนกได้หรือไม่?
ได้ ทีมผู้จัดขอแนะนำว่า กระบวนการอบรมเพื่อหาโมเดลธุรกิจหมุนเวียนตามหลักสูตร CIRCO อาศัยความรู้และทักษะจากหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาธุรกิจ การตลาด และการรู้จักลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ผู้เข้าร่วมอบรมจำเป็นต้องเข้าร่วมทุกครั้งหรือไม่?
ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกครั้ง แต่หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วม กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าอบรมหลักไม่สามารถขาดอบรมได้
ธุรกิจขนาดใดที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้?
เข้าร่วมได้ทุกขนาด ทั้งบริษัทจำกัด และ SMEs หลักสูตรนี้เหมาะกับธุรกิจที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการนำแผนงานที่ได้จากการอบรม ไปริเริ่มการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจขององค์กรได้จริงหลังจบการอบรม
กรณีไม่เคยดำเนินการเรื่อง Circular Economy/Circular Design สามารถเข้าอบรมได้หรือไม่?
สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้เพราะหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้น แต่ควรมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (Product Case) ในธุรกิจ ที่สนใจปรับเปลี่ยนเป็น Circular เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียน พร้อมเตรียมนำเสนอและแลกเปลี่ยนในกลุ่มตลอดการฝึกอบรม
หลักสูตร CIRCO สามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร?
1. เปิดมุมมองต่อกระบวนการทำธุรกิจให้เห็นช่องว่างทางโอกาสด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยกระบวนการคิดแบบ Circular Design
2. ช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนตัวเงินและทรัพยากรที่เคยสูญเสียไปให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3. พัฒนาต่อยอดเป็นกลยุทธ์การออกแบบสินค้าและบริการ สร้างธุรกิจโมเดลใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ต่อลูกค้า ก้าวนำตลาดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ข่าวสาร
Updates
About CIRCO Hub Thailand
CIRCO Hub Thailand เกิดจากความร่วมมือของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) ให้กับธุรกิจในประเทศไทย โดยใช้องค์ความรู้จากหลักสูตร CIRCO จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการศึกษากระบวนการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการผลิตผู้นําอบรมออกแบบหมุนเวียน และกระบวนการอบรม 10 เส้นทางธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของภาคเอกชนและภาครัฐ ในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนนำบทเรียนจากการดำเนินงานไปพัฒนานโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและระบบนิเวศที่เหมาะสมกับประเทศไทย
เว็บไซต์ในกลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน
CIRCO Hub Thailand Network
The CIRCO Methodology
หลักสูตร CIRCO เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) และหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนในขั้นตอนการเรียนรู้
วิธีการของ CIRCO ต่อยอดมาจากกรอบแนวคิดงานวิจัย “Products that Last” ของมหาวิทยาลัย Technical University of Delft ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วย 5 โมเดลธุรกิจ (circular business model) และ 6 กลยุทธ์การออกแบบหมุนเวียน (circular design strategy) ที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย CIRCO ได้นำกรอบคิดนี้มาขยายด้วยความเข้าใจและออกแบบให้ภาคธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ วิธีการจึงประกอบไปด้วยเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม กรณีศึกษาตัวอย่าง รวมทั้งคำแนะนำจากผู้นำอบรม (trainer) และการแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆเพื่อสร้างโอกาสในการร่วมมือกันต่อไป
The Process of the CIRCO method
หลักสูตร CIRCO ประกอบไปด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 7 สัปดาห์ และมีเทรนเนอร์ (ผู้นำอบรม) ที่มีประสบการณ์ในเส้นทางธุรกิจนั้นๆ เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 2 ท่าน
โดยทั้ง 10 ธุรกิจที่ได้เข้าร่วมอบรมใน Track จะผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาดังนี้
1. Initate – ขั้นริเริ่มไอเดีย (Orientation, Session 1 & 2)
เริ่มต้นที่การทำความเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน และการวิเคราะห์คุณค่าที่สูญเสียไปในห่วงโซ่คุณค่าเดิมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อระบุจุดที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งแนะนำให้รู้จักกับกลยุทธ์การออกแบบและโมเดลธุรกิจจากกรอบแนวคิด “Products that Last” เพื่อริเริ่มไอเดียและตั้งเป้าหมายของธุรกิจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
2. Ideate – ขั้นระดมไอเดีย (Session 3)
นำไอเดียที่น่าสนใจที่สุดจากขั้นแรก มาสร้างสรรค์เป็นโมเดลธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การออกแบบและโมเดลธุรกิจจากกรอบแนวคิด “Products that Last” ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นนี้ คือโอกาสในการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า (circular customer proposition) ผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม
3. Implement – ขั้นดําเนินการและประยุกต์ใช้ (Session 4 & 5)
สุดท้าย ทุกธุรกิจจะเตรียมแผนการดำเนินการ (Implementation Roadmap) เพื่อส่งมอบไอเดียใหม่ออกสู่ตลาด โดยวิเคราะห์กิจกรรมในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในภายในและภายนอกองค์กร เช่น การออกแบบ การบริหารจัดการ และความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ จากนั้นร่างแผนระยะสั้นและระยะยาว พร้อมสรุปสิ่งที่ได้จากทั้งกระบวนการลงในเครื่องมือ Circular Business Canvas จบด้วยการนําเสนอสั้นๆ (Short pitch) เพื่อเป็น call to action และรับข้อเสนอแนะจากเทรนเนอร์และผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆ